Teknopark Avantajları

Teknopark Avantajları

Girişimcilere:

 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar vergiden muaftır. 
 • Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki mal ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.
 • Çalışan AR-GE ve destek personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

İşletmeler:

Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı Yönetici şirketin ve Bakanlığın uygun bulması şartıyla bölgede yapabilir.

Öğretim Üyelerine:

 • Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
 • Öğretim elemanları; Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Öğrencilere:

 • Stajlarını Malatya Teknokentte yapabilirler.
 • Bitirme ödevlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini Malatya Teknokentte faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği içerisinde yapabilirler. Bu sayede yapılan çalışmalar sadece teoride kalmaz, pratik olarak uygulanabilen ürünler ortaya konulur.
 • Malatya Teknokent firmalarında part time ya da tam zamanlı olarak çalışabilirler. Bu sayede henüz öğretim hayatı devam ederken ilgili sektörde tecrübe kazanırlar.
 • Malatya Teknokent tarafından düzenlenen eğitim, konferans ve seminer gibi etkinliklerle sektörü tanıma, kendini geliştirme fırsatı bulurlar

SONUÇ OLARAK

 • Üniversite ile daha çok ve daha etkin işbirliği imkanı
 • Firmalarla etkileşim sonucu ortaya çıkan yeni konularda temel ve uygulamalı araştırma imkanı
 • Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine istihdam olanağı sağlanması
 • Bunların sonucu olarak, daha çok araştırma ve dolaylı olarak daha iyi bir eğitim ortamının oluşması.
 • Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten ve/veya yenilikçi firmaların oluşumu ve büyümesi
 • Üniversitelerin araştırma altyapısından daha çok yararlanılması ? Ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik düzeyinin yükselmesi
 • Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması
 • Bütün bunların sonucu olarak, ülkede refah seviyesinin yükselmesi
2014 © Malatya Teknokent.